Návodka pro zadavatele

Tato návodka slouží jako pomůcka pro příjemce dotace jako zadavatele veřejných zakázek (výběr dodavatelů dodávek/služeb/stavebních prací financovaných z dotačního projektu) v rámci dotačních projektů. Jejím cílem je upozornit na nejčastější úskalí, která při zadávání veřejných zakázek vznikají. 

Při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací v rámci dotačního projektu je příjemce dotace povinen vždy postupovat v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů předmětného dotačního programu (dále jen „Pravidla“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Dílčí činnosti v průběhu výběrového/ zadávacího řízení