Kde hledat veřejné zakázky

Informace o zahájení výběrových a zadávacích řízení jsou zveřejňovány na profilu zadavatele (výběrová řízení dle PpVD a zadávací řízení dle ZZVZ) a ve Věstníku veřejných zakázek (zadávací řízení dle ZZVZ).

Věstník veřejných zakázek je centrální databáze vyhlašování veřejných zakázek dle ZZVZ. Tato databáze umožňuje nastavit upozornění (notifikaci) na nově zadané zakázky a vyhledávání zakázek dle jednotlivých filtrů (podle zadavatele, data zveřejnění, druhu zakázky, typu zadávacího řízení).

Profil zadavatele je elektronický nástroj (webová platforma) určený k uveřejňování zadávací dokumentace a dalších informací k veřejným zakázkám. Seznam profilů zadavatelů v ČR je zveřejněn na Věstníku veřejných zakázek.

V případě zadávání zakázky dle PpVD (nikoli dle ZZVZ) nemá zadavatel povinnost zveřejňovat zakázku na Věstníku veřejných zakázek, ale pouze na svém profilu zadavatele. Platí však povinnost, že adresa profilu zadavatele bude nejdříve zveřejněna na Věstníku veřejných zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj je také správcem portálu ROZZA, který integruje jednotlivé elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek a zjednodušuje tak dodavatelům přístup k veřejným zakázkám. 

Jak má vypadat nabídka uchazeče

Uchazeč o veřejnou zakázku musí podat úplnou nabídku, která obsahuje veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci, včetně všech příloh, a to v rámci stanovené zadávací lhůty pro podání nabídek. Nabídka doručená po uplynutí této lhůty bude z řízení automaticky vyloučena.

Dodavatel může podat v rámci jednoho výběrového či zadávacího řízení pouze jednu nabídku. Účastník, který se uchází o zakázku, nemůže být zároveň poddodavatelem jiného uchazeče v tomtéž řízení.

Doporučujeme uchazečům, aby důkladně prostudovali zadávací dokumentaci, včetně všech příloh, která obsahuje úplné informace o předmětné veřejné zakázce a podmínkách účasti ve výběrovém či zadávacím řízení.

Možnost pokládat doplňující dotazy či žádosti o vysvětlení ZD

Každý potenciální uchazeč má právo písemně požádat o dodatečné informace či vysvětlení zadávacích podmínek. Pokud je tato žádost doručena včas (tj. ve lhůtách stanovených PpVD či ZZVZ) má zadavatel povinnost poskytnout uchazeči odpověď a zároveň uveřejnit toto vysvětlení zadávacích podmínek bez identifikace uchazeče na svém profilu zadavatele.

Doporučujeme proto uchazečům sledovat profil zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, neboť je možné, že v průběhu dojde ke změně zadávacích podmínek či k jejich objasnění.  

Nejčastější pochybení účastníků ve VŘ/ZŘ

Smlouva k veřejné zakázce

Smlouva na plnění veřejné zakázky musí být uzavřena v souladu s nabídkou uchazeče, zejména v otázkách a podmínkách, které byly předmětem hodnocení.

Úpravy textu smlouvy předloženého v rámci výběrového/zadávacího řízení jsou možné ze strany dodavatele pouze v těch částech, které zadavatel jednoznačně určil – označil k úpravě, změně nebo doplnění. Jiné části smlouvy není povoleno měnit či jakkoli upravovat.

Později, ani dodatkem ke smlouvě, nesmí být měněny skutečnosti, které byly předmětem hodnocení nebo byly zásadní pro podání nabídek (např. cena, platební podmínky, termíny plnění, sankční ujednání).

Dodatkem nelze podstatně rozšířit či zúžit předmět plnění či významně měnit obchodní podmínky.

Pokud zadavatel návrh smlouvy v zadávací dokumentaci nezveřejnil?

V takové situaci je uchazeč povinen připravit návrh smlouvy sám a učinit jej součástí své nabídky. V zadávací dokumentaci budou nepochybně zveřejněny obchodní podmínky pro plnění veřejní zakázky a další informace (předpokládaná hodnota zakázky, termíny plnění zakázky, místo plnění), které je třeba při přípravě návrhu smlouvy zohlednit a do smlouvy je v plném a nezměněném rozsahu promítnout.

Zadavatel následně posoudí, zda předložený návrh smlouvy odpovídá požadovaným obchodním podmínkám a splňuje další náležitosti stanovené v zadávací dokumentaci. Pokud se uchazeč ve své nabídce od těchto podmínek odchýlí či je v návrhu smlouvy nezohlední, může to být důvodem pro jeho vyřazení z výběrového/zadávacího řízení.  Změna hodnotících kritérií uvedených ve smlouvě není možná nikdy.

Pravidlo neměnnosti nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Obecně platí, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna. Nicméně, na základě výzvy zadavatele je možné nabídku doplnit nebo objasnit, pokud se nenajedná o údaje, které jsou předmětem hodnocení. Platí pravidlo, že údaje, které se vztahují k hodnotícím kritériím jsou neměnné! Je nutné rozlišovat mezi tzv. materiální změnou nabídky, tedy změnou samotného obsahu – nabízeného plnění nebo jeho části, která je zákonem zakázána, a formální změnou, kdy obsah nabídky zůstává totožný a uchazeč pouze doplňuje chybějící či objasňuje nejasné údaje.

Dodavatelé jsou tedy oprávněni odstranit nedostatky svých nabídek, pokud je k tomu zadavatel vyzve, nesmí však dojít ke změně nabídkové cenu ani jiných kritérií hodnocení a nesmí se jednat o materiální změnu nabídky.

Požadavky na vybraného dodavatele před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel je povinen poskytovat zadavateli řádnou součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy.

Před uzavřením smlouvy zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

  • originálů či úředně ověřených kopií dokladů k prokázání splnění kvalifikace, pokud nebyly již součástí nabídky uchazeče a zadavatel je tak má k dispozici,[1]
  • dokladu o uzavřené pojistné smlouvě pro krytí odpovědnosti za škodu, pokud bylo pojištění vyžadováno v zadávací dokumentaci,
  • dalších dokladů a vzorků, jejichž předložení si zadavatele vyhradil v zadávací dokumentaci a je podmínkou pro uzavření smlouvy.
Jak získat originály?
  • U nabídek předkládaných elektronickou formou se za originál považuje:
    • elektronický dokument obsahující elektronický podpis instituce nebo osoby, která je oprávněna k jeho vyhotovení (tzn. doklad musí být opatřen elektronickým podpisem vydavatele daného dokladu), nebo
    • autorizovaná konverze originálu dokumentu v listinné formě do elektronické podoby.
  • Elektronické originály dokladů potřebných k prokázání kvalifikace (zejména výpis z OR, ŽR, potvrzení příslušných úřadů nebo třeba i výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů) lze získat dálkově a bezplatně přímo z informačních systémů veřejné správy (např. Výpis z OR – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, Výpis z ŽR – Vyhledání podnikatele (rzp.cz), Výpis ze seznam kvalifikovaných dodavatelů – Vyhledávač KD – ISVZ (nipez.cz)).
  • Konverze – v případě, že originál existuje pouze v listinné podobě, je nutná jeho autorizovaná konverze do elektronické podoby (převod dokumentu na papíře do tzv. digitálního dokumentu s připojením konverzní doložky). Lze využít služeb kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT.

[1] Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaných kritérií základní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.