Postup před zadáním veřejné zakázky

Před zadáním zakázky v rámci dotačního projektu si vždy rozmyslete, jakým způsobem má být zakázka zadána. Lze zadat zakázku napřímo vybranému dodavateli? Či je nutné (vzhledem k přepokládané ceně a poskytnuté výši dotace) zvolit postup dle Pravidel či dle ZZVZ?

Doporučení ECONETU: Před zadáním zakázky na dodávky, služby či stavební práce pořizované v rámci dotačního projektu, konzultujte tento krok s vaším konzultantem. Projděte společně všechny položky rozpočtu a určete správný postup při výběru dodavatele.

Doporučená doba zahájení konzultací: cca 2 měsíce před plánovaným zadáním zakázky ¹

Zvolení správného režimu zakázky – postup dle Pravidel, dle ZZVZ nebo mimo režim Pravidel/ZZVZ. Klíčové je vymezit předmět zakázky a určit její celkovou přepokládanou hodnotu.

Určení předpokládané hodnoty zakázky a předmětu zakázky
  • Povinnost sčítat přepokládané hodnoty všech stejných či obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které příjemce dotace (zadavatel, vč. případných partnerů projektu) zamýšlí v průběhu realizace pořídit. Tj. všech plnění, které tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.
  •  Shodné či obdobné činnosti (dodávky) chápeme jako jednu zakázku a sčítáme jejich předpokládané hodnoty pro určení režimu, ve kterém bude veřejná zakázka vyhlášena (dle Pravidel, ZZVZ, zakázka malého režimu mimo režim Pravidel/ZZVZ).
  • Za obdobná či spolu související plnění jsou považována ta plnění, která je obvykle na trhu schopen dodat/zajistit jeden dodavatel.
  • Hodnotu všech zakázek dodaných jedním dodavatelem vždy sčítáme, pokud se předměty plnění významně neliší.

Zakázky, jejichž hodnota (i v součtu se zakázkami obdobného/shodného předmětu plnění) dosáhne hranici 500 tis. Kč (resp. hranice 2 mil. Kč /6 mil. Kč² při míře podpory do 50%³) a vyšší, musí být zadány v rámci výběrového /zadávacího řízení.

NEDODRŽENÍM VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL SE DOPUSTÍME ZAKÁZANÉHO UMĚLÉHO DĚLENÍ ZAKÁZKY ZA ÚČELEM VYHNOUT SE REALIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČI VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY V PŘÍSNĚJŠÍM REŽIMU.

SANKCE

Postup mimo režim Pravidel/ZZVZ

U zakázek s předpokládanou hodnotu nižší než 500 tis. Kč (resp. 2 mil. Kč/6 mil. Kč při míře podpory do 50%) není povinnost provádět výběrové/zadávací řízení.

Nutno dodržet následující:

  • Zakázka nesmí být zadána osobám, které mají vazby na příjemce dotace. Např. rodinní příslušníci, propojené společnosti atd. V opačném případě by se jednalo o nedovolený střet zájmů. Tento zákaz platí i v případě výběrového/zadávacího řízení, kdy je nutné tyto osoby vyloučit z účasti ve výběrovém/zadávacím řízení. 
  • Výdaje musí být vynaloženy hospodárně. Před výběrem dodavatele provést průzkum trhu, být schopen doložit případné indikativní nabídky a v souladu s tím vybrat vhodného dodavatele. Pro případ kontroly archivovat podklady, na základě kterých byl dodavatel vybrán.
  • Dodržovat základní principy zadávání veřejných zakázek uvedené v § 6 ZZVZ.

[1] V případě potřeby vyhlásit výběrové/zadávací řízení je nutné počítat s povinností dodržet stanovené lhůty pro podání nabídek v rozmezí 15–30 dnů a časem pro přípravu zadávací dokumentace a administraci výběrového/zadávacího řízení.

[2] 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb; 6 mil. Kč v případě stavebních prací

[3] Pokud zadavatel k úhradě zakázky nepoužije více než 50 % veřejných peněžních prostředků.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zásada transparentnosti

O všech významných úkonech musí být pořízena a uchována písemná dokumentace, všechna rozhodnutí musí být odůvodněna a dostatečně podložena, pravidla pro hodnocení musí být jednoznačně vymezena.

Zásada rovného zacházení

Stejný přístup ke všem potenciálním dodavatelům – při průzkumu trhu, při zodpovídání dodatečných dotazů, při poskytování informací. Příklad: nelze poskytovat informace/umožnit prohlídku místa plnění jen některým dodavatelům mimo režim VŘ/ZŘ.

Zásada zákazu diskriminace

Podmínky pro zadání zakázky musí být stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele a zároveň neodůvodněně neuzavíraly přístup jinému dodavateli.

Zásada přiměřenosti

Parametry výběrového / zadávacího řízení musí být nastaveny tak, aby byly přiměřené charakteru a odpovídaly předmětu zakázky - např. nedoporučujme nadbytečné požadavky na kvalifikaci.

Zásada odpovědného zadávání

Přístup k zadávání veřejných zakázek, který klade důraz na dopad v oblasti sociálních věcí, ekonomiky a životního prostředí, pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné.