Zahájení výběrového/zadávacího řízení

V případě postupu dle Pravidel či ZZVZ je třeba připravit kompletní zadávací dokumentaci včetně požadovaných příloh. Tato příprava probíhá ze strany ECONETU vždy za součinnosti klienta (příjemce dotace). Technickou specifikaci požadovaného předmětu plnění je povinen dodat klient (příjemce dotace).

Důležité kroky při zahájení výběrového/zadávacího řízení, se kterými Vám rádi pomůžeme
  • Založení profilu zadavatele, pokud jím klient nedisponuje¹.
  • Uveřejnění internetové adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), pokud tak již nebylo učiněno.
  • Uveřejnění oznámení o zahájení VŘ/ZŘ resp. výzvy na profilu zadavatele .
  • Uveřejnění příslušných formulářů ve VVZ v případě veřejných zakázek dle ZZVZ.

Doporučení ECONETU:

  • Uveřejnění Oznámení o zahájení první zakázky zadavatele na jeho profilu může být provedeno až poté, kdy dojde k uveřejnění internetového adresy jeho profilu ve VVZ.
  • Vždy je nutné dodržet minimální lhůty pro podání nabídek stanovené Pravidly či ZZVZ. Nedodržení, resp. zkrácení lhůty je porušením Pravidel či ZZVZ, které je sankcionováno.
  • Nelze diskutovat podobu zadávací dokumentace a podmínky výběrového/zadávacího řízení před vyhlášením VŘ/ZŘ, ani v jeho průběhu s konkrétním dodavatelem. Lze provést předsmluvní průzkum, avšak za podmínek stanovených ZZVZ tj. dodržet zásadu transparentnosti. Celý postup musí být formálně zaznamenán, osloveno musí být více dodavatelů a vše musí být zdokumentováno pro případnou budoucí kontrolu.

[1] PROFIL ZADAVATELE – elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Zadavatelé v něm uveřejňují informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Cena založení profilu se pohybuje v rozmezí 2000–6000,- Kč/rok. Základní profil pro vložení max. čtyř veřejných zakázek a bez možnosti elektronického podání nabídek je zdarma. Zadavatel má povinnost před zahájením výběrového/zadávacího řízení zveřejnit internetovou adresu svého profilu ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ).