Postup po ukončení výběrového/zadávacího řízení

Výběrové/zadávací řízení je ukončeno podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem.
Smlouva nesmí být uzavřena dříve, než je vyhlášen vítězný dodavatel. V případě postupu dle ZZVZ nesmí být smlouva uzavřena dříve, než uběhne lhůta pro podání námitek. V případě postupu dle ZZVZ je dále nutné nezapomenout uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek příslušné formuláře.

Doporučení ECONETU:
Již předem počítejte s tím, že smlouva musí být plněna v té podobě, v jaké byla uzavřena. Není dovoleno, aby zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené na plnění veřejné zakázky¹.

Nejčastější zakázané změny ve smlouvě:
  • prodloužení termínu realizace zakázky – platí pro případy, kdy byl termín plnění hodnotícím kritériem a/nebo zadávací podmínky pevně stanovily nejzazší možný termín realizace
  • změna platebních podmínek – platí v případě, pokud by jejich upravené znění mohlo umožnit účast jiných dodavatelů (např. umožnění zálohových plateb, které v původních obchodních podmínkách nebyly připuštěny)
  • navýšení ceny uvedené v nabídce (smlouvě)
  • změna objemu plnění (rozšíření či zúžení předmětu plnění) – umožněno pouze ve výjimečných případech a za splnění podmínek dle Pravidel či ZZVZ. Např. pokud je hodnota změny nižší než 10 %² původní hodnoty závazku či potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
  • neuplatnění či snížení ve smlouvě stanovených smluvních pokut (sankcí) v případě nedodržení podmínek smlouvy ze strany dodavatele
Důležité
  • dodržovat termíny a další podmínky uvedené v uzavřené smlouvě – realizace a dokončení zakázky musí proběhnout ve stanovených termínech. Faktury musí být vystaveny dle sjednaných platebních podmínek, ceny a předmětu plnění tak, jak je stanoveno ve smlouvě.
  • uplatňovat smluvní pokuty, na které zadavateli dle smlouvy vznikl nárok ve stanovené výši – v případě pochybení na straně dodavatele musí být smluvní pokuty vždy uplatněny. V opačném případě se jedná o zvýhodnění dodavatele, které je diskriminační vůči jiným i potenciálním dodavatelům, a je tak v rozporu s Pravidly a ZZVZ.

Doporučení ECONETU:
Před provedením jakékoli změny závazku z uzavřené smlouvy vždy kontaktujte svého konzultanta. Proberte s ním možnosti této změny a případné uzavření dodatku ke smlouvě.
Nepodstatné/povolené změny ve smlouvě vždy ošetřete formou dodatku ke smlouvě.
Nejste-li si jisti o správnosti postupu dle Pravidel/ZZVZ, obraťte se na nás.

[1] V případě porušení hrozí zadavateli sankce ve výši 25 % hodnoty veřejné zakázky.
[2] 15 % v případě stavebních prací