Obchodní podmínky

  • Součástí zadávací dokumentace může být:
    1. závazný návrh smlouvy obsahující požadované obchodní podmínky nebo
    2. minimální požadavky na obchodní podmínky, které je dodavatel povinen v plném rozsahu promítnout do návrhu smlouvy v rámci své nabídky.
  • Závazný návrh smlouvy, který byl součástí ZD, nesmí být ze strany dodavatele žádným způsobem měněn či upravován.
  • Vymezené obchodní podmínky v ZD musí být v přesném znění promítnuty do návrhu smlouvy v případě, že návrh smlouvy není závaznou přílohou zadávací dokumentace a předkládá jej účastník VŘ/ZŘ v rámci své nabídky.
  • Obchodní podmínky musí být přiměřené předmětu a rozsahu předmětné zakázky. 
  • Obchodní podmínky nesmí dodavatele neodůvodněně diskriminovat.