Stanovení požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů

 • Dodržte přiměřenost požadované kvalifikace ve vztahu k předmětu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky¹. 
  Příklad: Nepožadujte neadekvátní počet referenčních zakázek s objemem plnění, který mnohonásobně převyšuje objem plnění vaší zakázky.
 • Buďte schopni věcně a logicky odůvodnit Vaše požadavky na kvalifikaci dodavatele.
  Příklad: Proč je pro vás konkrétní požadavek na kvalifikaci dodavatele pro po plnění veřejné zakázky nezbytný? Proč nemáte zájem na uzavření smlouvy s dodavatelem, který jej nesplňuje?
 • Reflektujte situaci na trhu. Před zahájením VŘ/ZŘ doporučujeme alespoň orientačně ověřit, kolik dodavatelů pohybujících se na trhu je schopno požadovanou kvalifikaci splnit. V opačném případě hrozí omezení hospodářské soutěže.
  Příklad: Není možné, aby byl kvalifikaci schopen splnit pouze jediný dodavatel na trhu.
 • V zadávací dokumentaci uveďte jednoznačný způsob, jakým má dodavatel ve své nabídce doložit splnění požadované kvalifikace.
  Příklad: Jasně stanovte, které údaje, doklady, reference atp. požadujete k prokázání splnění kvalifikačních požadavků předložit.

Požadovanou kvalifikaci lze vymezit maximálně v rozsahu stanoveném ZZVZ (§ 74 a násl. ZZVZ).

[1] Účelem kvalifikace není ověřit, že dodavatel už „dělal totéž, co má dělat pro mě“, ale ověřit, že má k plnění zadávané veřejné zakázky dostatečné zkušenosti a znalosti.

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA