Hodnotící kritéria

  • Musí souviset s předmětem veřejné zakázky a vztahovat se pouze k předmětu plnění, nikoli k účastníkům výběrového/zadávacího řízení. Za kritéria hodnocení nelze stanovit požadavky na kvalifikaci dodavatele jako např. reference, počet pracovníků pro záruční servis, obrat apod.
  • Hodnotící kritéria a způsob hodnocení musí být jednoznačně a předvídatelně uvedeny v zadávací dokumentaci. Ze zadávací dokumentace musí být účastníkům předem jasné, co a jak bude hodnoceno.
  • Nevhodná jsou kvalitativní a subjektivní kritéria hodnocení. Doporučujeme je využít pouze tehdy, pokud kvantitativními kritérii není zcela možné vystihnout podstatu daného aspektu veřejné zakázky. Subjektivní kritérium nesmí být vymezeno tak, aby připouštělo pochybnosti o možné svévoli ze strany hodnotitelů.
  • Jedná-li se o nevyčíslitelné kritérium (kritérium kvality), pak musí být přesně popsáno a specifikováno, co bude v rámci daného kritéria hodnoceno a způsob přidělování bodů tomuto kritériu. Musí být zachována zásada transparentnosti.

Musí být zajištěno, že nabídky budou vzájemně porovnatelné. Proto je nutné zvolit taková kritéria hodnocení, která budou vzájemně porovnatelná.

Doporučení ECONETU: Za kritérium hodnocení s nejvyšší váhou doporučujeme vždy zvolit nabídkovou cenu. Nabídková cena může být zároveň i jediným kritériem hodnocení (váha 100 %). U kritérií typu zajištění servisu, doba servisního zásahu, aj. doporučujeme nastavit minimální úroveň, kterou zadavatel ještě zohlední v bodovém hodnocení.