Předmět veřejné zakázky

 • Předmět zakázky stanovte jasně a přesně, aby byli dodavatelé schopni podat nabídky.
 • Zakázáno je účelové dělení předmětu zakázky za účelem vyhnout se přísnějšímu režimu zadání zakázky.
 • Zakázáno je diskriminační sloučení více předmětů veřejné zakázky do jednoho výběrového/zadávacího řízení, tj. požadovat v rámci jednoho VŘ/ZŘ vzájemně nesouvisející plnění. Vedlo by k omezení okruhu dodavatelů, kteří jsou schopni podat nabídku.
 • Zakázáno je příliš úzké či konkrétní vymezení technických podmínek, obvykle směřující k jednomu výrobku/dodavateli. Technická specifikace musí být nastavena rozmezím parametrů tak, aby vyhovovala potřebám zadavatele. Zároveň musí umožnit účast více subjektů, které působí na trhu daného plnění.

Termín plnění

Termín dodání předmětu plnění uvedený v zadávací dokumentaci (ZD) či jejích přílohách doporučujeme nastavit reálně, vždy raději s větší rezervou. Při realizaci zakázky je nutné postupovat dle stanovených podmínek. Termín dodání NELZE, až na výjimečné případy, prodloužit, resp. nelze prodloužit termín plnění stanovený ve smlouvě/ ZD jako pevný.

Doporučení ECONETU:

 • V zadávací dokumentaci uveďte předpokládaný (přibližný) termín plnění zakázky.
 • Ve smlouvě uveďte termín plnění např. v týdnech/měsících počítáno ode dne uzavření smlouvy.
 • V případě opakovaně poskytovaných služeb po dobu realizace dotačního projektu (uzavření rámcové dohody) uveďte ve smlouvě možnost prodloužení v případě prodloužení realizace dotačního projektu. Zároveň původní termín nastavte na celou dobu realizace projektu, tj. až do skončení realizace projektu.

Stanovení maximální možné ceny

 • Cenu doporučujeme určit reálně, na základě předchozích zkušeností resp. průzkumu trhu.
 • Nabídky s vyšší cenou, než je stanovená cena maximální, musí být vyřazeny.
 • Není možné měnit nabídkovou cenu u již podané nabídky.

Doporučení ECONETU:

Stanovte maximální možnou cenu zakázky reálně nebo pouze jako předpokládanou cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace

 • Dodržte přiměřenost požadované kvalifikace ve vztahu k předmětu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky¹. 
  Příklad: Nepožadujte neadekvátní počet referenčních zakázek s objemem plnění, který mnohonásobně převyšuje objem plnění vaší zakázky.
 • Buďte schopni věcně a logicky odůvodnit Vaše požadavky na kvalifikaci dodavatele.
  Příklad: Proč je pro vás konkrétní požadavek na kvalifikaci dodavatele pro po plnění veřejné zakázky nezbytný? Proč nemáte zájem na uzavření smlouvy s dodavatelem, který jej nesplňuje?
 • Reflektujte situaci na trhu. Před zahájením VŘ/ZŘ doporučujeme alespoň orientačně ověřit, kolik dodavatelů pohybujících se na trhu je schopno požadovanou kvalifikaci splnit. V opačném případě hrozí omezení hospodářské soutěže.
  Příklad: Není možné, aby byl kvalifikaci schopen splnit pouze jediný dodavatel na trhu.
 • V zadávací dokumentaci uveďte jednoznačný způsob, jakým má dodavatel ve své nabídce doložit splnění požadované kvalifikace.
  Příklad: Jasně stanovte, které údaje, doklady, reference atp. požadujete k prokázání splnění kvalifikačních požadavků předložit.

Požadovanou kvalifikaci lze vymezit maximálně v rozsahu stanoveném ZZVZ (§ 74 a násl. ZZVZ).

[1] Účelem kvalifikace není ověřit, že dodavatel už „dělal totéž, co má dělat pro mě“, ale ověřit, že má k plnění zadávané veřejné zakázky dostatečné zkušenosti a znalosti.

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA

Pravidla pro hodnocení nabídek

 • Musí souviset s předmětem veřejné zakázky a vztahovat se pouze k předmětu plnění, nikoli k účastníkům výběrového/zadávacího řízení. Za kritéria hodnocení nelze stanovit požadavky na kvalifikaci dodavatele jako např. reference, počet pracovníků pro záruční servis, obrat apod.
 • Hodnotící kritéria a způsob hodnocení musí být jednoznačně a předvídatelně uvedeny v zadávací dokumentaci. Ze zadávací dokumentace musí být účastníkům předem jasné, co a jak bude hodnoceno.
 • Nevhodná jsou kvalitativní a subjektivní kritéria hodnocení. Doporučujeme je využít pouze tehdy, pokud kvantitativními kritérii není zcela možné vystihnout podstatu daného aspektu veřejné zakázky. Subjektivní kritérium nesmí být vymezeno tak, aby připouštělo pochybnosti o možné svévoli ze strany hodnotitelů.
 • Jedná-li se o nevyčíslitelné kritérium (kritérium kvality), pak musí být přesně popsáno a specifikováno, co bude v rámci daného kritéria hodnoceno a způsob přidělování bodů tomuto kritériu. Musí být zachována zásada transparentnosti.

Musí být zajištěno, že nabídky budou vzájemně porovnatelné. Proto je nutné zvolit taková kritéria hodnocení, která budou vzájemně porovnatelná.

Doporučení ECONETU: Za kritérium hodnocení s nejvyšší váhou doporučujeme vždy zvolit nabídkovou cenu. Nabídková cena může být zároveň i jediným kritériem hodnocení (váha 100 %). U kritérií typu zajištění servisu, doba servisního zásahu, aj. doporučujeme nastavit minimální úroveň, kterou zadavatel ještě zohlední v bodovém hodnocení.

Obchodní podmínky

 • Součástí zadávací dokumentace může být:
  1. závazný návrh smlouvy obsahující požadované obchodní podmínky nebo
  2. minimální požadavky na obchodní podmínky, které je dodavatel povinen v plném rozsahu promítnout do návrhu smlouvy v rámci své nabídky.
 • Závazný návrh smlouvy, který byl součástí ZD, nesmí být ze strany dodavatele žádným způsobem měněn či upravován.
 • Vymezené obchodní podmínky v ZD musí být v přesném znění promítnuty do návrhu smlouvy v případě, že návrh smlouvy není závaznou přílohou zadávací dokumentace a předkládá jej účastník VŘ/ZŘ v rámci své nabídky.
 • Obchodní podmínky musí být přiměřené předmětu a rozsahu předmětné zakázky. 
 • Obchodní podmínky nesmí dodavatele neodůvodněně diskriminovat.